MDclinic
Domov / PZS

PZS

Zaistíme prevenciu, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba

Jednou zo základných úloh pracovnej zdravotnej služby je pomenovanie a minimalizovanie rizík a faktorov vedúcich k vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia. Tieto môžu vzniknúť vplyvom pracovných podmienok, prostredia alebo pracovných postupov.

Vďaka vysokej odbornosti a kvality služieb dlhodobo poskytujeme komplexný prístup k prevencii chorôb z povolania a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s prihliadnutím na zdravotnú a pracovnú spôsobilosť zamestnancov. Pre zamestnávateľov sme odborným partnerov, ktorý dokonale pozná legislatívne zázemie v oblasti, v ktorej pôsobí, a zároveň zabezpečí pre zamestnancov danej spoločnosti preventívnu zdravotnú starostlivosť.

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnancom nielen dohľad nad pracovnými podmienkami, ale aj celý rad služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie. Aktívny prístup zamestnávateľa navyše výrazne prispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnanca. Cieľom pracovnej zdravotnej služby je udržať nielen práceschopnosť, ale aj zdravotné predpoklady zamestnancov na vysokú pracovnú výkonnosť a to počas celého ich pracovného života.

Metódy pracovnej zdravotnej služby, ktoré využívame a ponúkame:

Kontaktné údaje:

Radi zodpovieme všetky vaše otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby ako aj otázky týkajúcich sa komplexného manažmentu lekárskych prehliadok pre vašich zamestnancov. Neváhajte nás kontatovať.

Tím PZS +421 918 819 907pzs@mdclinic.sk.