MDclinic
Domov / Rehabilitácie / Trenčín

Trenčín

Ponúkame individuálny prístup. Pomáhame s prípravou pred operáciami, s pooperačnou terapiou, riešime poúrazové stavy, vrodené aj získané ochorenia pohybového aparátu, chronické bolesti aj akútne stavy.

Naše služby:

 

Procedúry je možné absolvovať na základe odporúčania lekára (výmenný lístok) alebo aj bez odporúčania.

 

Kontakt:

Telefónne číslo: +421 907 798 065

E-mail: rehabilitacia.tn@mdclinic.sk

 

OBJEDNANIE ONLINE

 

REKONDIČNÉ POBYTY PRE ZAMESTNANCOV

V zmysle zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP je zamestnávateľ povinný zabezpečiť rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorí vykonáva vybrané povolania  zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie.

Zamestnancami vykonávajúcimi vybrané povolania sú tí, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce kritériá sťažených pracovných podmienok (napr. pri jednostrannom a nadmernom zaťažení niektorej časti tela) a súčasne spĺňajúce podmienku, že účasťou na rekondičnom pobyte dôjde k regenerácii stavu. Na výbere profesií na rekondičné pobyty sa podieľajú príslušný lekár zabezpečujúci preventívnu zdravotnú starostlivosť o zamestnancov a príslušní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Príslušným lekárom sa rozumie lekár (napríklad lekár certifikovaný pre odbor klinického pracovného lekárstva), v ktorého pôsobnosti je preventívna zdravotná starostlivosť o zamestnancov. 

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej piatich rokov, a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej štyroch rokov. Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov. Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za tri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 600 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 400 pracovných zmien.

Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 275 pracovných zmien. Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na účely rekondičného pobytu považuje pracovná zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň prevažnú časť pracovnej zmeny vo vybranom povolaní. U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je podmienka odpracovaného počtu pracovných zmien splnená, ak ich počet po prepočítaní zodpovedá určenému počtu pracovných zmien zamestnanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.

Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej sedem dní. Náklady na rekondičné po­byty uhrádza zamestnávateľ.