MDclinic
Domov / PZS / Dohľad nad pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov sú základnými zložkami pracovnej zdravotnej služby. Správny a dôkladný výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami je nevyhnutným predpokladom pre naplnenie cieľov pracovnej zdravotnej služby.


Cenová ponuka

Z čoho pozostáva dohľad nad pracovnými podmienkami?

Naši odborníci – verejní zdravotníci:

 • vykonajú obhliadku priamo na vašom pracovisku,
 • vypracujú hodnotenie zdravotných rizík vrátane identifikácie zdraviu nebezpečných faktorov práce a podmienok práce, ktoré môžu ohrozovať zdravie zamestnancov,
 • navrhnú riešenia na odstránenie nedostatkov a na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • vypracujú posudky o zdravotných rizikách, návrhy na zaraďovanie prác do kategórií,
 • informujú zamestnávateľa o úrovni pracovných podmienok,
 • školia zamestnancov o zdravotných rizikách na pracoviskách v zmysle príslušnej legislatívy,
 • spolupracujú so zamestnávateľmi pri vypracovaní prevádzkových poriadkov,
 • vykonávajú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci,
 • úzko spolupracujú so všeobecnými a odbornými lekármi, ktorým odovzdávajú poznatky z dohľadu nad pracovnými podmienkami a podklady na výkon cielených lekárskych preventívnych prehliadok za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • zastupujú klienta pri konaní so štátnymi kontrolnými orgánmi a pri vypracovaní hlásenia rizikových prác pre štátne orgány,
 • ako jedni z mála tímov PZS disponujú technickým vybavením (EMG Holter) a metodikou na hodnotenie lokálnej fyzickej záťaže.

Dohľad nad pracovnými podmienkami zahŕňa taktiež:

 • objektivizáciu reakcie organizmu na záťaž vybraných faktorov práce a pracovného prostredia,
 • posudzovanie opatrení na znižovanie expozície zamestnancov,
 • monitorovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia,
 • poradenstvo o možných vplyvoch materiálov, zariadení, technológií a organizácie práce na zdravie zamestnancov,
 • spoluprácu a poradenstvo pri výbere osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • účasť na analýze pracovných úrazov a chorôb z povolania a pri preventívnych programoch,
 • konzultácie pri zmenách pracovných a výrobných procesov z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • dohľad nad zariadeniami na osobnú hygienu, zásobovaním pitnou vodou, firemnou jedálňou a stravovaním zamestnancov, ubytovacími zariadeniami prevádzkovanými zamestnávateľmi.

Kontaktné údaje:

Radi zodpovieme všetky vaše otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby ako aj otázky týkajúcich sa komplexného manažmentu lekárskych prehliadok pre vašich zamestnancov. Neváhajte nás kontatovať.

Tím PZS +421 918 819 907pzs@mdclinic.sk. 


Cenová ponuka

@